در موسسه خدمات آموزشی رعد فاطمیه قم کلیه دوره های مصوب سازمان فنی و حرفه ای با رویکرد منجر به اشتغال به صورت کاملا رایگان برای کلیه توان یابان و با تخفیف ویژه برای کارآموزان آزاد برگزار میگردد. کارآموزان بعد از اتمام دوره معرفی به آزمون شده و با اخذ گواهینامه  فنی حرفه ای وارد بازار کار میشود.