در بخش روانشناسی انجام مشاوره های روانشناسی فردی و گروهی توان یاب اعضای خانواده با هدف پذیرش شرایط جسمانی، ایجاد شناخت از توانایی ها و افزایش اعتماد به نفس برنامه ریزی و اجرا می شود.