در بخش توانبخشی ( کاردرمانی و فیزیوتراپی )، بازتوانی نیروی از دست رفته، یا پیشگیری از تحلیل رفتن قوای جسمی افراد مهم ترین هدف توانبخشی در موسسه خدمات آموزشی رعد فاطمیه قم است که با فیزیوتراپی، کار- درمانی و حرکات اصلاحی محقق می شود.

در این موسسه، کاردرمانی به منظور بهبود وضعیت جسمی و اصلاح فرم و بهبود وضعیت های روزمره با حضور آقای جهانگیری انجام می گیرد.

خدمات توانبخشی برای کلیه توان یابان بصورت رایگان ارائه می شود. متقاضیان میتوانند با مراجعه حضوری به موسسه و سرکار خانم پناهی برای گرفتن نوبت اقدام نمایند.