توان بخشی در رعد

در موسسه ما، ما با افتخار نگاهی مهربان به هر فرد داریم که به توانمندی خود باور کند. ما با افتخار در کنار شما هستیم، هر قدم را با شما برمی‌داریم. با عشق و احترام، به افراد کم توان کمک می‌کنیم تا بهبود یابند. موسسه رعد فاطمیه فضایی است که همدلی و همراهی را ترویج می‌دهد. افتخار داریم که به عنوان یک خانواده با هم دست به دست هم دهیم، تا هر فرد با اعتماد به نفس به رشد و توسعه بپردازد. هدف ما ایجاد اثر مثبت در زندگی افراد است و ما این سفر را با شما طی می‌کنی