ثبت رعد در سال ۱۳۷۷ توسط دفتر روابط عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان ملل متحد (UNDPI) به‌عنوان یک سازمان غیردولتی (NGO) انجام گرفت.

با عنایت به فصل سوم اساسنامه موسسه رعد فاطمیه مصوب  27/11/80 بودجه ی موسسه از طریق جمع آوری هدایا ، اعانات ، قبول وصیت و وقف و سایر فعالیتها‌یی که در جهت تأمین منابع مالی موسسه ضرورت دارد تامین می گردد.

مؤسسه خیریه توان یابان رعد فاطمیه قم چشم به راه یاری نیکوکاران است. این مؤسسه به صورت کاملاً خصوصی و با کمک های خیرین محترم  و یارانه بهزیستی اداره می گردد.

لازم به ذکر است از متراژ پروانه اخذ شده حدود 5000 متر مربع در فاز اول، بنا ساخته شده است که در صورت تأمین بودجه ادامه فاز دوم پروژه اجرا و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

اشخاص خیر و نیکوکار می توانند به تجهیز کارگاه های جدید این  مؤسسه در راستای ایجاد اشتغال برای توان یابان اقدام نمایند.

در حال حاضر یک دستگاه خودروی ون برای سرویس ایاب ذهاب توان یابان در اختیار موسسه قرار دارد. بمنظور برقراری سرویس ایاب ذهاب رایگان و مناسب برای  تعداد بیشتری از توان یابان انتظار ما از مسوولان و افراد خیر، مساعدت و همکاری  در تهیه دو دستگاه خودروی ون دارای بالابر ویلچر ویزه معلولین می باشد.

همچنین بمنظور بهره برداری از استخر موجود در این مؤسسه جهت ارایه خدمات آب درمانی به توان یابان کف متحرک مورد نیاز است که  امکان استقرار توان یابان با ویلچر در ارتفاع مناسب از آب را امکان پذیر می سازد.

ثبت رعد در سال ۱۳۷۷ توسط دفتر روابط عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان ملل متحد (UNDPI) به‌عنوان یک سازمان غیردولتی (NGO) انجام گرفت.

با عنایت به فصل سوم اساسنامه موسسه رعد فاطمیه مصوب  27/11/80 بودجه ی موسسه از طریق جمع آوری هدایا، اعانات، قبول وصیت و وقف و سایر فعالیتها‌یی که در جهت تأمین منابع مالی موسسه ضرورت دارد تامین می گردد.

مؤسسه خیریه توان یابان رعد فاطمیه قم چشم به راه یاری نیکوکاران است. این مؤسسه به صورت کاملاً خصوصی و با کمک های خیرین محترم  و یارانه بهزیستی اداره می گردد.

لازم به ذکر است از متراژ پروانه اخذ شده حدود 5000 متر مربع در فاز اول ، بنا ساخته شده است که در صورت تأمین بودجه ادامه فاز دوم پروژه اجرا و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

اشخاص خیر و نیکوکار می توانند به تجهیز کارگاه های جدید این  مؤسسه در راستای ایجاد اشتغال برای توان یابان اقدام نمایند.

در حال حاضر یک دستگاه خودروی ون برای سرویس ایاب ذهاب توان یابان در اختیار موسسه قرار دارد. بمنظور برقراری سرویس ایاب ذهاب رایگان و مناسب برای  تعداد بیشتری از توان یابان انتظار ما از مسوولان و افراد خیر، مساعدت و همکاری  در تهیه دو دستگاه خودروی ون دارای بالابر ویلچر ویزه معلولین می باشد.

همچنین بمنظور بهره برداری از استخر موجود در این مؤسسه جهت ارایه خدمات آب درمانی به توان یابان کف متحرک مورد نیاز است که  امکان استقرار توان یابان با ویلچر در ارتفاع مناسب از آب را امکان پذیر می سازد.

ثبت رعد در سال ۱۳۷۷ توسط دفتر روابط عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان ملل متحد (UNDPI) به‌عنوان یک سازمان غیردولتی (NGO) انجام گرفت.

با عنایت به فصل سوم اساسنامه موسسه رعد فاطمیه مصوب  27/11/80 بودجه ی موسسه از طریق جمع آوری هدایا، اعانات ، قبول وصیت و وقف و سایر فعالیتها‌یی که در جهت تأمین منابع مالی موسسه ضرورت دارد تامین می گردد.

مؤسسه خیریه توان یابان رعد فاطمیه قم چشم به راه یاری نیکوکاران است. این مؤسسه به صورت کاملاً خصوصی و با کمک های خیرین محترم  و یارانه بهزیستی اداره می گردد.

لازم به ذکر است از متراژ پروانه اخذ شده حدود 5000 متر مربع در فاز اول، بنا ساخته شده است که در صورت تأمین بودجه ادامه فاز دوم پروژه اجرا و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

اشخاص خیر و نیکوکار می توانند به تجهیز کارگاه های جدید این  مؤسسه در راستای ایجاد اشتغال برای توان یابان اقدام نمایند.

در حال حاضر یک دستگاه خودروی ون برای سرویس ایاب ذهاب توان یابان در اختیار موسسه قرار دارد. بمنظور برقراری سرویس ایاب ذهاب رایگان و مناسب برای  تعداد بیشتری از توان یابان انتظار ما از مسوولان و افراد خیر، مساعدت و همکاری  در تهیه دو دستگاه خودروی ون دارای بالابر ویلچر ویزه معلولین می باشد.

همچنین بمنظور بهره برداری از استخر موجود در این مؤسسه جهت ارایه خدمات آب درمانی به توان یابان کف متحرک مورد نیاز است که  امکان استقرار توان یابان با ویلچر در ارتفاع مناسب از آب را امکان پذیر می سازد.

 

 کمک های مردمی از طریق شماره کارت و شماره شبا:

بانک تجارت – موسسه خیریه خدمات آموزشی توان یابان رعد فاطمیه قم

 

 شماره کارت …………………………………………………………………………………….. 5859837000140224

شماره شبا……………………………………………………………. IR 4601 8000 0000 0015 6101 5801