ارائه خدمات اجتماعی با کمک سازمان های اجتماعی و حمایتی مراکز درمانی و موسسات حرفه‌آموزی به منظور بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت اصلی‌ترین وظیفه این واحد است.