براساس آخرین تغییرات و درج در روزنامه رسمی ندای وطن در تاریخ 97/3/31

ارکان موسسه:

الف) هیئت امنا شامل 24 نفر

ب) هیئت مدیره و مدیر عامل شامل 7 نفر

د) بازرسان شامل 2 نفر

 

اعضاء هیئت امناء:

1- جناب آقای حاج علی محمد امجدی کاشانی

2- جناب آقای حاج جواد امجدی کاشانی

3-جناب آقای مهندس حاج محمدمهدی امجدی کاشانی

4-جناب آقای مهندس حاج احمد میرزاخانی

5-سرکار خانم فاطمه محمد بیگی

6-جناب آقای دکتر احمد عطارنیا

7-جناب آقای مهندس سیدمحمود دیباجی

8-جناب آقای سید حسین هاشمی

9-جناب آقای سید ابوالفضل برقعی

10-جناب آقای سیدعلی برقعی

11-جناب آقای مهندس محمود فیض

12-جناب آقای دکتر محمدرضا امجدی

13-جناب آقای محمدحسن امجدی

14-جناب آقای مهندس سعید امجدی

15-جناب آقای مهندس محمدتقی امجدی

16-جناب آقای علی جعفری کافی آبادی

17-جناب آقای دکتر سیدناصر علائی طباطبائی زواره

18-جناب آقای مهندس رضا گیوه چی

19-جناب آقای مهندس سید اسدا… دهناد

20-جناب آقای مهندس محسن محرری

21-جناب آقای محمدتقی ملاآقاجانی

22-جناب آقای مجتبی حاجی پور

23-جناب آقای محمود امجدی بیدگلی

24-جناب آقای رضا سیار

 

اعضاء هیئت مدیره:

1-جناب آقای مهندس حاج محمدمهدی امجدی کاشانی (رئیس هیئت مدیره)

2-جناب آقای مهندس سید محمود دیباجی (مدیر عامل)

3- سرکار خانم فاطمه محمد بیگی

4-جناب آقای محمد حسن امجدی

5-جناب آقای مهندس محمدتقی امجدی

6-جناب آقای سید ابوالفضل برقعی (عضو علی البدل هیئت مدیره)

7-جناب آقای مهندس سعید امجدی (عضو علی البدل هیئت مدیره)

 

بازرسان:

1-جناب آقای مهندس محمود فیض (بازرس اصلی)

2-جناب آقای سید حسین هاشمی (بازرس علی البدل)

 

کارکنان:

1- جناب آقای علی جعفری کافی آبادی (مدیر داخلی)

2-سرکار خانم دکتر نرجس السادات دیباجی (مسئول اشتغال و کارآفرینی)

3-جناب آقای محمد لعلی(مسئول امور مالی)

4- جناب آقای محمد مهدی جروند(مسئول امور اداری)

5- سرکار خانم معصومه علی پناهی (مسئول فنی)